Linie 596, (Gebouw La Baronne) 7325 DZ Apeldoorn
055 76 00 660
info@lmt-advocaten.nl

Categorie: Geen categorie

Pinopnames en berekening legitimaire massa en legitieme portie.

Tussen partijen is de omvang van de legitimaire massa in geschil. Er is onder meer discussie over pinopnames van in totaal € 24.000,00 en € 500,00 per maand. Eiser stelde dat erflaatster in een verzorgingstehuis leefde en er in haar dagelijks levensonderhoud werd voorzien. Een bedrag van €24.000,00 voor pinopnames is dan heel hoog, aldus…
Read more

Mantelzorg en niet bovenmatige gift.

Erflater heeft zijn stiefdochter tot enige erfgenaam benoemd. Drie (klein)kinderen beroepen zich op hun legitieme portie. Partijen twisten over de omvang van de legitimaire massa. Eén van de geschilpunten betreft de mantelzorg aan de gehandicapte dochter van erflater. Volgens de stiefdochter gaf erflater haar daarvoor maandelijks (eerst € 400,00 en later) € 800,00. De rechtbank…
Read more

Schending zorgplicht bewindvoerder en toekenning vergoeding schade.

Door nalaten van de bewindvoerder heeft de onderbewindgestelde schade geleden. Het gerechtshof heeft hiertoe overwogen: “Vervolgens ligt de vraag voor of de rechthebbende schade, die voor vergoeding in aanmerking komt, heeft geleden door de handelwijze van de bewindvoerder. Daarvoor dient op grond van artikel 6:98 BW sprake te zijn van een causaal verband tussen het…
Read more

Onterfde echtgenoot na 45 jaar huwelijk onaangenaam verrast. Onterving niet aantastbaar.

Erflaatster overlijdt in 2016. Zij is sinds 1971 gehuwd met X. In 1993 heeft erflaatster onterfd. X is hierdoor onaangenaam verrast en probeert de onterving aan te tasten. Volgens X heeft erflaatster in 1993 in een opwelling gehandeld, in de veronderstelling dat het huwelijk op korte termijn zou stranden. Volgens het hof valt dit niet…
Read more

Concept testament kan impact hebben.

Wat is de status van een door een notaris na een gesprek met cliënt opgesteld concept testament, dat niet gepasseerd is?  Het gerechtshof is van mening dat met het concept testament slechts de wil van erflater vaststaat op het moment van het opstellen van het concept testament. Daarmee is nog niet gegeven dat ook op…
Read more

Dag van de Scheiding

Op 11 september 2020 wordt de landelijke dag van de scheiding georganiseerd. Elk jaar stelt mr. Samantha ter Linden haar kantoor op de dag van de scheiding open voor informatieverstrekking over een echtscheiding. Tijdens de Dag van de Scheiding openen de vFAS-kantoren hun deuren om informatie te geven over een echtscheiding. Belangstellenden kunnen dan informatie…
Read more

Beroepsaansprakelijkheid

Wij hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Mr. Ter Linden en mr. Meijer hebben deze afgesloten bij AON Verzekeringen, mr. Tuenter heeft deze afgesloten bij Interpolis. Iedere aansprakelijkheid van de advocaten is beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. Indien en voor zover, om welke reden dan…
Read more

Rechtsgebieden

De hierna genoemde advocaten hebben zich op het volgende hoofd- en rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd: Mr. S.P. ter Linden staat geregistreerd op het gebied van Personen- en Familierecht en Psychiatrisch patiëntenrecht; Mr. M. Meijer staat geregistreerd op het gebied van Erfrecht en Psychiatrisch patiëntenrecht; Mr. Tuenter staat geregistreerd…
Read more