Linie 596, (Gebouw La Baronne) 7325 DZ Apeldoorn
055 76 00 660
info@lmt-advocaten.nl

Onze leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden 

Artikel 1 – Ter Linden Meijer Tuenter Advocaten

Ter Linden Meijer Tuenter Advocaten is een kostenmaatschap en bestaat uit mr. S.P. ter Linden ter Linden, mr. M. Meijer en mr. G. Tuenter die ieder voor eigen rekening en risico een advocatenpraktijk uitoefenen.

Artikel 2 – toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die worden verstrekt aan de advocaten die werken onder de naam Ter Linden Meijer Tuenter Advocaten.  De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op de eventuele aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

Artikel 3 – opdrachten 

3.1 De advocaten die werken onder de naam Ter Linden Meijer Tuenter Advocaten zijn ieder voor zich in relatie tot hun respectievelijke opdrachtgevers zelfstandig ondernemer en opdrachtnemer van de aan hen opgedragen werkzaamheden. Alle overeenkomsten van opdracht worden derhalve uitsluitend aangegaan met de advocaat, als opdrachtnemer, die door de opdrachtgever voor het verrichten van juridische diensten wordt ingeschakeld. De andere aan de kostenmaatschap verbonden advocaten zijn niet aan de overeenkomst gebonden. De opdrachtgever heeft ook geen rechten jegens de kostenmaatschap, die als zodanig niet in rechte optreedt. 

3.2 Een opdracht wordt uitsluitend geacht te zijn gegeven en aanvaard door de advocaat die de opdracht aan de opdrachtgever schriftelijk of per email heeft bevestigd. 

3.3 De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

3.4 Ieder der partijen kan door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, de overeenkomst beëindigen. De opdrachtgever is alsdan gehouden de vergoeding te voldoen voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

Artikel 4 – Uitvoering van opdrachten

4.1 De advocaat die de opdracht heeft aanvaard zal zich inspannen het door de opdrachtgever gewenste resultaat te bereiken, maar garandeert nimmer dat dit resultaat wordt bereikt. De advocaat zal bij de uitvoering van de werkzaamheden handelen op de wijze die van een goed opdrachtnemer mag worden verwacht.
4.2 De uitvoering van alle opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.
4.3 De goede voortgang van de samenwerking tussen de opdrachtgever en de advocaat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Van de opdrachtgever wordt daarom onder meer verwacht dat deze steeds tijdig en voor de advocaat zo efficiënt mogelijk alle informatie aanreikt die nodig is voor een goede uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever dient de advocaat steeds onverwijld te informeren omtrent alle feiten en omstandigheden die van belang zijn of kunnen zijn voor de opdracht.

Artikel 5 – Honorarium en kosten

5.1 De opdrachtgever is aan de advocaat voor de uitvoering van de opdracht een honorarium verschuldigd. De advocaat zal bij aanvang van de opdracht afspraken maken over het honorarium. Deze worden schriftelijk of per e-mail aan de cliënt bevestigd. 

5.2 Tenzij anders is overeenkomen, wordt het honorarium berekend en gespecificeerd aan de hand van de aan de opdracht bestede tijd, vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief. Bij het specificeren en declareren zal worden gerekend in eenheden van 6 minuten. 

5.3 Tenzij anders overeengekomen zijn de uurtarieven exclusief BTW. Tenzij anders overeengekomen, zullen werkzaamheden maandelijks worden gefactureerd.
5.4 Naast het honorarium is de opdrachtgever aan de advocaat de verschotten verschuldigd die kunnen bestaan uit, maar niet beperkt zijn tot: griffierechten, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten, taxatiekosten, vertaalkosten, kosten van uittreksels en kosten van ingeschakelde deskundigen.

Artikel 6 – Gefinancierde rechtsbijstand 

6.1. De advocaat zal bij aanvang van de opdracht beoordelen of de opdrachtgever in aanmerking komt voor de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. Indien dit het geval is, is de opdrachtgever de door de Raad voor Rechtsbijstand opgelegde eigen bijdrage verschuldigd.

6.2 Naast de eigen bijdrage kan de advocaat bij de opdrachtgever de verschotten in rekening brengen  die niet door de Raad voor Rechtsbijstand worden vergoed. 

6.3. De Raad voor Rechtsbijstand zal na afloop van de zaak op grond van het financiële resultaat van de zaak beoordelen of de opdrachtgever alsnog in staat is zelf de kosten van de advocaat te betalen. De toevoeging kan met terugwerkende kracht worden ingetrokken door de Raad van Rechtsbijstand. In dat geval wordt bij de opdrachtgever met terugwerkende kracht het honorarium en eventuele andere kosten gedeclareerd overeenkomstig hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald. 

Artikel 7 – Betalingen

7.1 Tenzij anders overeengekomen dienen declaraties betaald te worden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betalingen dienen te worden verricht aan de advocaat door wie de opdracht is aanvaard.
7.2 De advocaat is gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van de dienstverlening van de opdrachtgever één of meerdere voorschotbetalingen te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is de advocaat na voorafgaande aankondiging gerechtigd de werkzaamheden niet aan te vangen, deze op te schorten, dan wel te staken. Betaalde voorschotten zullen bij tussentijdse declaraties, dan wel bij de einddeclaratie worden verrekend.
7.3 Reclamaties over een declaratie, zowel met betrekking tot de hoogte daarvan als anderszins dienen op straffe van verval de advocaat schriftelijk te worden ingediend binnen 14 dagen na factuurdatum.
7.4 Bij gebreke van betaling binnen de betalingstermijn is de opdrachtgever met ingang van de daaropvolgende dag van rechtswege in verzuim en is hij wettelijke rente verschuldigd over het volledige bedrag van de betreffende declaratie. Kosten ter verkrijging van voldoening van de declaratie buiten rechte zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1 De aansprakelijkheid voor beroepsfouten van een advocaat is beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaats vindt, is de aansprakelijkheid van de advocaat beperkt tot het in rekening gebrachte honorarium welke gemaximeerd wordt op een bedrag van €15.000,-. 

8.2 De advocaten zijn niet aansprakelijk voor elkaars zaken. 

8.3 Voor schade als gevolg van opschorting van de werkzaamheden op grond van artikel 

6 van deze algemene voorwaarden is de advocaat nimmer aansprakelijk.
8.4 De opdrachtgever vrijwaart de advocaat tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden alsmede tegen de kosten in verband met het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen.

Artikel 9 – Inschakeling van derden

9.1 Bij het behartigen van de belangen van de opdrachtgever en bij het bepalen van de te volgen werkwijze heeft de advocaat die de zaak behandelt een leidende rol. Indien dit een efficiënte of doelmatige zaaksbehandeling dient of indien dit wegens omstandigheden noodzakelijk is, zal het deze advocaat vrij staan om een of meer derden te betrekken bij de behandeling van de zaak.
9.2 De advocaat is bevoegd bij de uitvoering van een opdracht namens en op kosten van de opdrachtgever diensten van derden te betrekken, zoals bijvoorbeeld van deurwaarders, gespecialiseerde adviseurs en/of deskundigen.
9.3 De keuze van een door de advocaat in te schakelen derde zal geschieden met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid en waar in redelijkheid geboden in overleg met de opdrachtgever. De advocaat is nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen van een ingeschakelde derde, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van de advocaat.
9.4  Het is mogelijk dat derden die in verband met de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. De advocaat gaat er vanuit en bedingt zo nodig bij deze, dat alle haar gegeven opdrachten de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 10 – Toepasselijk recht

Op alle opdrachten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11 – Klachten- en geschillenregeling

11.1 De opdrachtgever dient een klacht eerst voor dienen te leggen aan de advocaat die de zaak heeft behandeld of aan de klachtenfunctionaris van het kantoor. De klacht zal dan worden behandeld conform de Kantoorklachtenregeling Ter Linden Meijer Tuenter Advocaten, die op eerste verzoek aan de opdrachtgever zal worden toegezonden.
11.2 De opdrachtgever dient een klacht voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop de opdrachtgever heeft kennis genomen of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot zijn klacht aanleiding heeft gegeven.
11.3 Mocht het doorlopen van de klachtenprocedure onverhoopt niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kan de opdrachtgever een procedure starten bij de bevoegde Nederlandse rechter. De bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen de advocaat en de opdrachtgever.

Artikel 12 – Archivering 

Dossiers worden digitaal gearchiveerd. Indien de opdrachtgever na beëindiging van de zaak originele documenten retour wenst te ontvangen, dient dit binnen drie maanden te worden aangegeven bij de behandelend advocaat. 

Artikel 13 – Slotbepalingen

13.1 Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging.
13.2 Tezamen met de opdrachtbevestiging vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht de volledige overeenkomst tussen de opdrachtgever en de advocaat door wie de opdracht is aanvaard. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen.
13.3 Ter Linden Meijer Tuenter Advocaten is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden zijn toegezonden of kenbaar geworden tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.

Deze algemene voorwaarden zijn geplaatst op de website van Ter Linden Meijer Tuenter Advocaten:  www.lmtadvocaten.nl