Linie 596, (Gebouw La Baronne) 7325 DZ Apeldoorn
055 76 00 660
info@lmt-advocaten.nl

Categorie: Nieuws

104-jarige was feitelijk bekwaam

Onder curatele gestelde 104-jarige was feitelijk bekwaam en tot testeren bevoegd.In 2012 heeft erflaatster haar neef tot enige erfgenaam benoemd. Nadat zij in 2013 mede vanwege haar lichamelijke en geestelijke toestand onder curatele is gesteld, heeft erflaatster in 2015 een nieuw testament gemaakt. In dit complexe testament wordt aan de neef een legaat toegekend en…
Read more

Microsoft moet erfgenamen en executeur toegang verlenen

Digitale account van erflater. Microsoft moet erfgenamen en executeur toegang verlenen tot digitale gegevens tot overlijden.Erflater laat in 2007 zijn drie kinderen als enige erfgenamen achter. De erfgenamen en de executeur vorderen van Microsoft toegang tot de erflaters Hotmail account, althans afgifte van (een kopie van) de volledige inhoud daarvan. Zij hebben de gegevens nodig…
Read more

Ongelijke behandeling van kinderen

Ongelijke behandeling van kinderen bij het doen van giften is aanwijzing dat deze niet gebruikelijk zijn. In bovengenoemde uitspraak heeft het gerechtshof tevens overwogen dat de betreffende giften niet zijn gedaan ter gelegenheid van een verjaardag, huwelijk, Sinterklaas of Kerst en bovendien slechts aan twee van de vier kinderen en aan één kleinkind zijn gedaan.…
Read more

Schenkingen en schenkbelasting

Schenkingen conform het jaarlijks vrijgestelde bedrag voor de schenkbelasting zijn niet persé als niet bovenmatig te beschouwen c.q. niet gebruikelijk.Erflater laat vier kinderen achter. Twee van hen zijn onterfd en de andere twee zijn tot enig erfgenaam benoemd. In geschil is of een aantal van de tijdens leven door erflater aan de twee van hem…
Read more

Ontslag bewindvoerder wegens gebrekkige communicatie vanuit de bewindvoerder.

Rechthebbende staat sinds 2012 onder bewind en hij erkent dat bewind nodig is. Hij ervaart al langere periode problemen in de communicatie met bewindvoerder. Het Hof stelt dat voldoende is gebleken dat de communicatie vanuit de bewindvoerder onvoldoende is afgestemd op wat de rechthebbende nodig heeft. Rechthebbende heeft afgelopen jaren meerdere keren aan de bewindvoerder…
Read more

Waarde van de door erfgenamen weggegeven inboedel bij vaststelling legitieme portie.

Vader en moeder zijn overleden met achterlating van drie kinderen. Moeder heeft één kind onterfd en de twee kinderen hiervan bij plaatsvervulling tot erfgenaam benoemd naast de twee andere kinderen. Er is geen executeur. Het onterfde kind beroept zich op haar legitieme portie en vordert vaststelling daarvan. In dit kader is in geschil onder andere…
Read more

Uitleg testament. Ontwikkelingen na opmaken testament kunnen een rol spelen.

In deze casus overlijdt erflater in 2014, ongehuwd en met achterlating van drie kinderen. Hij heeft in het testament aan één kind de woning gelegateerd tegen inbreng van de WOZ waarde. Hij heeft dit kind en een ander kind ieder voor een kwart tot erfgenaam benoemd en het derde kind voor de helft. Dit heeft…
Read more

Geen recht om urnen van ouders te verplaatsen van een gewoon graf naar familiegraf.

In deze vordert dochter van erflaters van haar broer, zoon van erflaters, de urnen van haar ouders te mogen verplaatsen van een gewoon graf naar een familiegraf, dit omdat dit hun vermoedelijke wens zou zijn om in het familiegraf te worden bijgezet, aldus dochter.De broer van dochter heeft zijn toestemming geweigerd onder andere omdat de…
Read more

Spijt optanten na zuivere aanvaarding.

De partner van erflaatster heeft tijdens de samenleving ongeveer 15 jaar alle kosten van levensonderhoud op zich genomen en heeft dit als schuld in de nalatenschap opgevoerd. De kosten waren minimaal € 5.000,00 per jaar. Deze schuld was niet eerder bekend bij de erfgenamen en de erfgenamen stelden dat zij ook niet bekend behoorden te zijn…
Read more

Pinopnames en berekening legitimaire massa en legitieme portie.

Tussen partijen is de omvang van de legitimaire massa in geschil. Er is onder meer discussie over pinopnames van in totaal € 24.000,00 en € 500,00 per maand. Eiser stelde dat erflaatster in een verzorgingstehuis leefde en er in haar dagelijks levensonderhoud werd voorzien. Een bedrag van €24.000,00 voor pinopnames is dan heel hoog, aldus…
Read more