Linie 596, (Gebouw La Baronne) 7325 DZ Apeldoorn
055 76 00 660
info@lmt-advocaten.nl

Categorie: Nieuws

Veroordeling tot schade wegens slecht curatorschap.

In deze zaak had de curator geen aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren afgesloten voor de onder curatele gestelde. Het hof heeft vastgesteld dat de curator het bewind over het vermogen van de curandus niet als goed curator heeft gevoerd omdat hij heeft nagelaten een AVP verzekering af te sluiten voor de onder curatele gestelde. Deze behoort tot…
Read more

Vordering uit onrechtmatige daad op erfgenaam wegens onrechtmatige onttrekkingen en verbeurdverklaring van het aandeel in die vordering wegens verzwijging.

Het gaat hier om twee kinderen van erflater, zijnde vader. Kind A. heeft bewezen dat er vermogensverschuivingen hebben plaatsgehad tussen erflater enerzijds en kind B. en diens echtgenote anderzijds. Deze zijn zonder rechtsgrond gebeurd. Derhalve behoort tot de nalatenschap van vader een vordering op zoon B. en zijn echtgenote tot een totaalbedrag van ruim €…
Read more

Vordering van legataris tegen notaris waarbij om afgifte stukken is gevraagd. In casu geen geheimhouding notaris.

In deze zaak moet de notaris de stukken afgeven die zijn gevraagd omdat deze nodig zouden kunnen zijn in een bodemprocedure. De notaris moet in beginsel geheimhouding betrachten met betrekking tot hetgeen hem in zijn hoedanigheid als notaris is toevertrouwd. Desondanks kan de notaris gehouden zijn de stukken te verstrekken na een belangenafweging. De rechter…
Read more

Hoever terug kan een legitimaris bankafschriften opvragen aan erflater ex artikel 4:78 van het Burgerlijk Wetboek?

Erflater is overleden op 14 maart 2020. Erflater woonde met zijn echtgenote in een woning die in 2008 is verkocht waarvan de opbrengst € 217.256,00 bedroeg. Er zijn twee kinderen, een zoon en een dochter, geboren uit die relatie. Dochter, zijnde eiseres in deze procedure, had erflater, haar vader gezien met zijn echtgenote op een…
Read more

104-jarige was feitelijk bekwaam

Onder curatele gestelde 104-jarige was feitelijk bekwaam en tot testeren bevoegd.In 2012 heeft erflaatster haar neef tot enige erfgenaam benoemd. Nadat zij in 2013 mede vanwege haar lichamelijke en geestelijke toestand onder curatele is gesteld, heeft erflaatster in 2015 een nieuw testament gemaakt. In dit complexe testament wordt aan de neef een legaat toegekend en…
Read more

Microsoft moet erfgenamen en executeur toegang verlenen

Digitale account van erflater. Microsoft moet erfgenamen en executeur toegang verlenen tot digitale gegevens tot overlijden.Erflater laat in 2007 zijn drie kinderen als enige erfgenamen achter. De erfgenamen en de executeur vorderen van Microsoft toegang tot de erflaters Hotmail account, althans afgifte van (een kopie van) de volledige inhoud daarvan. Zij hebben de gegevens nodig…
Read more

Ongelijke behandeling van kinderen

Ongelijke behandeling van kinderen bij het doen van giften is aanwijzing dat deze niet gebruikelijk zijn. In bovengenoemde uitspraak heeft het gerechtshof tevens overwogen dat de betreffende giften niet zijn gedaan ter gelegenheid van een verjaardag, huwelijk, Sinterklaas of Kerst en bovendien slechts aan twee van de vier kinderen en aan één kleinkind zijn gedaan.…
Read more

Schenkingen en schenkbelasting

Schenkingen conform het jaarlijks vrijgestelde bedrag voor de schenkbelasting zijn niet persé als niet bovenmatig te beschouwen c.q. niet gebruikelijk.Erflater laat vier kinderen achter. Twee van hen zijn onterfd en de andere twee zijn tot enig erfgenaam benoemd. In geschil is of een aantal van de tijdens leven door erflater aan de twee van hem…
Read more

Ontslag bewindvoerder wegens gebrekkige communicatie vanuit de bewindvoerder.

Rechthebbende staat sinds 2012 onder bewind en hij erkent dat bewind nodig is. Hij ervaart al langere periode problemen in de communicatie met bewindvoerder. Het Hof stelt dat voldoende is gebleken dat de communicatie vanuit de bewindvoerder onvoldoende is afgestemd op wat de rechthebbende nodig heeft. Rechthebbende heeft afgelopen jaren meerdere keren aan de bewindvoerder…
Read more

Waarde van de door erfgenamen weggegeven inboedel bij vaststelling legitieme portie.

Vader en moeder zijn overleden met achterlating van drie kinderen. Moeder heeft één kind onterfd en de twee kinderen hiervan bij plaatsvervulling tot erfgenaam benoemd naast de twee andere kinderen. Er is geen executeur. Het onterfde kind beroept zich op haar legitieme portie en vordert vaststelling daarvan. In dit kader is in geschil onder andere…
Read more