Linie 596, (Gebouw La Baronne) 7325 DZ Apeldoorn
055 76 00 660
info@lmt-advocaten.nl

Concept testament kan impact hebben.

Concept testament kan impact hebben.

Wat is de status van een door een notaris na een gesprek met cliënt opgesteld concept testament, dat niet gepasseerd is? 

Het gerechtshof is van mening dat met het concept testament slechts de wil van erflater vaststaat op het moment van het opstellen van het concept testament. Daarmee is nog niet gegeven dat ook op het moment dat de akte daadwerkelijk zou zijn gepasseerd – en daarmee in dit geval laatstelijk kort voor het moment van overlijden van erflater – de wil van erflater nog steeds zou luiden overeenkomstig hetgeen is vastgelegd in het concept testament.”

            Het hof overweegt:

“Het toetsingsmoment daarvoor met toepassing van de in de wet geregelde waarborg is nu juist het verlijden van de notariële akte. Op dat moment zou de notaris alleen met erflater zijn geweest, in tegenstelling tot de eerdere gesprekken van de notaris met erflater waar steeds de man bij aanwezig was. Er kunnen allerlei redenen zijn geweest op grond waarvan erflater zijn laatste wil nog zou hebben willen veranderen. Naar het oordeel van het hof is niet boven iedere twijfel verheven dat het concept overeenkomstig de wil van erflater is opgemaakt. Blijkens de brief van de notaris van 6 juli 2015 lukt het hem kennelijk niet in het telefoongesprek met erflater op 2 april 2015 duidelijkheid te krijgen omtrent de wil van erflater. Naar het oordeel van het hof is er geen volstrekte zekerheid dat hetgeen is vastgelegd in het concept testament overeenstemt met de uiterste wil van erflater op het moment van diens overlijden. De door de man aangevoerde omstandigheden met betrekking tot de hechte vriendschap tussen hem en erflater en het ontbreken van ieder band tussen de dochter en erflater kunnen – wat er ook van zei – niet tot een ander oordeel leiden.”

Conclusie: Uit deze uitspraak blijkt dat een concept testament dus wel degelijk impact kan hebben. Het hangt af van de omstandigheden van het geval. Hierbij kan gedacht worden aan het tijdstip tussen het opmaken van het concept en het overlijden, of de omstandigheid dat de notaris de erflater onder vier ogen heeft gesproken. Ook lijkt van belang of de passeerafspraak is gemaakt en men richting de notaris positief heeft gereageerd op het concept. Ook hier blijft toepassing van de redelijkheid en billijkheid een belangrijke plaats in te nemen.

Gerechtshof Den Haag, 6 augustus 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:2800.