Linie 596, (Gebouw La Baronne) 7325 DZ Apeldoorn
055 76 00 660
info@lmt-advocaten.nl

Auteur: lmtadmin

Nalatenschap minderjarige kinderen

“Door te maken te krijgen met een nalatenschap aan minderjarige kinderen raakten we in contact met mr. Meijer. Zij heeft ons op een adequate manier bijgestaan en geadviseerd. Wij hebben hierdoor (helaas) veel geleerd. Waar wij wel eens dachten “komt dit goed” is door de rechter de nalatenschap verworpen. Het was een intensieve periode maar…
Read more

Slepende kwestie

Slepende kwestie van bijna 10 jaar. Meerdere advocaten toegewezen gekregen vanuit rechtsbijstand. Mr. Meijer kwam als laatste advocaat; zag en overwon. Wij zijn haar als familie voor altijd dankbaar. Een slepende zaak kwam tot een einde met uiteindelijk een beslissing van de rechter in ons voordeel. Mr. Meijer heeft bereikt wat meerdere voorgangers van haar…
Read more

Problemen bij afhandeling nalatenschap

Bij de afhandeling van de nalatenschap van onze vader en schoonvader ontstonden er problemen tussen ons en de zoon die al tientallen jaren geen enkel contact meer had met zijn vader. Via onze rechtsbijstandsverzekering kregen wij mr. M. Meijer toegewezen als advocaat. Wij hebben haar deskundige begeleiding en expertise als zeer prettig ervaren. Korte, snelle…
Read more

Veroordeling tot schade wegens slecht curatorschap.

In deze zaak had de curator geen aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren afgesloten voor de onder curatele gestelde. Het hof heeft vastgesteld dat de curator het bewind over het vermogen van de curandus niet als goed curator heeft gevoerd omdat hij heeft nagelaten een AVP verzekering af te sluiten voor de onder curatele gestelde. Deze behoort tot…
Read more

Vordering uit onrechtmatige daad op erfgenaam wegens onrechtmatige onttrekkingen en verbeurdverklaring van het aandeel in die vordering wegens verzwijging.

Het gaat hier om twee kinderen van erflater, zijnde vader. Kind A. heeft bewezen dat er vermogensverschuivingen hebben plaatsgehad tussen erflater enerzijds en kind B. en diens echtgenote anderzijds. Deze zijn zonder rechtsgrond gebeurd. Derhalve behoort tot de nalatenschap van vader een vordering op zoon B. en zijn echtgenote tot een totaalbedrag van ruim €…
Read more

Vordering van legataris tegen notaris waarbij om afgifte stukken is gevraagd. In casu geen geheimhouding notaris.

In deze zaak moet de notaris de stukken afgeven die zijn gevraagd omdat deze nodig zouden kunnen zijn in een bodemprocedure. De notaris moet in beginsel geheimhouding betrachten met betrekking tot hetgeen hem in zijn hoedanigheid als notaris is toevertrouwd. Desondanks kan de notaris gehouden zijn de stukken te verstrekken na een belangenafweging. De rechter…
Read more

Hoever terug kan een legitimaris bankafschriften opvragen aan erflater ex artikel 4:78 van het Burgerlijk Wetboek?

Erflater is overleden op 14 maart 2020. Erflater woonde met zijn echtgenote in een woning die in 2008 is verkocht waarvan de opbrengst € 217.256,00 bedroeg. Er zijn twee kinderen, een zoon en een dochter, geboren uit die relatie. Dochter, zijnde eiseres in deze procedure, had erflater, haar vader gezien met zijn echtgenote op een…
Read more

Ik ben erg blij dat mevrouw Meijer mij heeft bijgestaan

“Ik ben erg blij dat mevrouw Meijer mij heeft bijgestaan in een langslepende erfenis kwestie.In haar contact was zij op een persoonlijke manier betrokken maar inhoudelijk was zij zakelijk en doelgericht. Zij was goed bereikbaar, reageerde snel en stond open voor mijn inbreng.In de samenwerking en communicatie met mevrouw Meijer voelde ik mij gehoord en…
Read more

104-jarige was feitelijk bekwaam

Onder curatele gestelde 104-jarige was feitelijk bekwaam en tot testeren bevoegd.In 2012 heeft erflaatster haar neef tot enige erfgenaam benoemd. Nadat zij in 2013 mede vanwege haar lichamelijke en geestelijke toestand onder curatele is gesteld, heeft erflaatster in 2015 een nieuw testament gemaakt. In dit complexe testament wordt aan de neef een legaat toegekend en…
Read more

Microsoft moet erfgenamen en executeur toegang verlenen

Digitale account van erflater. Microsoft moet erfgenamen en executeur toegang verlenen tot digitale gegevens tot overlijden.Erflater laat in 2007 zijn drie kinderen als enige erfgenamen achter. De erfgenamen en de executeur vorderen van Microsoft toegang tot de erflaters Hotmail account, althans afgifte van (een kopie van) de volledige inhoud daarvan. Zij hebben de gegevens nodig…
Read more