Linie 596, (Gebouw La Baronne) 7325 DZ Apeldoorn
055 76 00 660
info@lmt-advocaten.nl

Schending zorgplicht bewindvoerder en toekenning vergoeding schade.

Schending zorgplicht bewindvoerder en toekenning vergoeding schade.

Door nalaten van de bewindvoerder heeft de onderbewindgestelde schade geleden. Het gerechtshof heeft hiertoe overwogen:

“Vervolgens ligt de vraag voor of de rechthebbende schade, die voor vergoeding in aanmerking komt, heeft geleden door de handelwijze van de bewindvoerder. Daarvoor dient op grond van artikel 6:98 BW sprake te zijn van een causaal verband tussen het handelen of nalaten van de bewindvoerder en de beweerdelijk geleden schade van de rechthebbende. Er is voldoende aannemelijk gemaakt dat causaal verband bestaat tussen het nalaten van de bewindvoerder en de schade van de onder bewindgestelde. Als gevolg van schending van de zorgplicht door de bewindvoerder dient de onder bewind gestelde het door de belastingdienst gevorderd bedrag van € 12.038,00 ter zake van kinderopvangtoeslag 2012 te voldoen.”

Ter zake van eigen schuld van de onder bewind gestelde overweegt het gerechtshof:

“In deze zaak staat vast dat de onder bewind gestelde in haar omstandigheden recht had op kinderopvangtoeslag in 2012. Naar het oordeel van het hof behoort tot de hoofdtaak van de bewindvoerder het beheren van alles wat onder bewind is gesteld. Tot de gewone werkzaamheden tijdens het bewind behoort het regelen en ordenen van de financiële huishouding van de rechthebbende. Een bewindvoerder dient er voor te zorgen dat na afloop van de bewindvoering geen nieuwe schulden zijn ontstaan door zijn of haar handelwijze. Naar het oordeel van het hof is de bewindvoerder door haar handelwijze tekort geschoten in haar zorgplicht en heeft zij niet voldaan aan hetgeen van een goed bewindvoerder mag worden verwacht.”


In deze zaak diende de bewindvoerder derhalve de schade te voldoen van € 12.038,00 aan de onder bewind gestelde. Van eigen schuld was geen sprake.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 19-03-2020, ECLI:NL:GHARL:2020:2413.