Linie 596, (Gebouw La Baronne) 7325 DZ Apeldoorn
055 76 00 660
info@lmt-advocaten.nl

Afwijzing verzoek tot onderbewindstelling wegens geestelijke of lichamelijke toestand in hoger beroep.

Afwijzing verzoek tot onderbewindstelling wegens geestelijke of lichamelijke toestand in hoger beroep.

Mr. Martha Meijer heeft een procedure gevoerd bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, waarbij in hoger beroep het verzoek tot onderbewindstelling alsnog is afgewezen.

In deze zaak heeft de Kantonrechter in eerste instantie het vermogen van haar cliente onder bewind gesteld. Cliënte was zonder belangenbehartiger naar deze zitting gegaan. Cliente was het oneens met de bewindvoering en is in hoger beroep gegaan middels bijstand van mr. Martha Meijer. 


Mr. Martha Meijer heeft bij het Gerechtshof bepleit dat cliente een levenstestament had waarin zij had bepaald dat zij geen onderbewindstelling wil indien zij zelf niet meer in staat is haar vermogensrechtelijke belangen te behartigen. In dat geval wenste zij dat een goede vriendin haar de  financiën zou gaan beheren. Zij wenste dus uitdrukkelijk geen bewindvoerder.

Mr. Martha Meijer heeft bepleit dat dat zij altijd een zelfstandige vrouw is geweest, Het enkele feit dat zij af en toe vergeetachtig is-zij is 85 jaar-betekent niet dat aan de vereisten van artikel 1:431 lid 1 BW is voldaan. Stukken waaruit blijkt dat er meer aan de hand is dan vergeetachtigheid zijn niet overgelegd in de procedure. Het is juist  dat cliente weliswaar grote bedragen heeft uitgegeven onder de noemer “leningen”, maar dit is al lang geleden en cliente heeft zelf maatregelen genomen om te voorkomen dat zij aan de personen aan wie zij geld heeft geleend nog meer gelden zou verstrekken. Ook hier was dus geen rechtsgrond aanwezig voor bewindvoering aldus mr. Martha Meijer.
Daarnaast had cliente zelf hulp geregeld om haar financieel bij te staan en op die manier een vangnet had zij een vangnet gecreëerd. Dit zou worden vastgelegd in een levenstestament, zo heeft de notaris dit aan mr. Meijer bevestigd.

Het Gerechtshof heeft het pleidooi van mr. Martha Meijer volledig gevolgd. Het Gerechtshof heeft overwogen dat niet, althans onvoldoende is komen vast te staan dat cliente als gevolg van haar lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of duurzaam niet in staat is ten volle haar vermogensrechtelijke belangen waar te nemen.

De uitspraak is op 24 september 2019 gedaan door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.