Linie 596, (Gebouw La Baronne) 7325 DZ Apeldoorn
055 76 00 660
info@lmt-advocaten.nl

Spijt optanten na zuivere aanvaarding.

Spijt optanten na zuivere aanvaarding.


De partner van erflaatster heeft tijdens de samenleving ongeveer 15 jaar alle kosten van levensonderhoud op zich genomen en heeft dit als schuld in de nalatenschap opgevoerd. De kosten waren minimaal € 5.000,00 per jaar. 
Deze schuld was niet eerder bekend bij de erfgenamen en de erfgenamen stelden dat zij ook niet bekend behoorden te zijn met deze schuld. De rechter heeft hen hierin gevolgd. De rechter overweegt dat uit niets blijkt dat na het overlijden van erflaatster zal worden afgerekend en dat de erfgenamen hier rekening mee hadden moeten houden. Partijen gingen voor overlijden erflaatster goed met elkaar om. Zij waren ook samen bij het overlijden van erflaatster geweest. Toen is hier totaal niet over gesproken.


De rechter stelt vast dat er dus sprake is van een onverwachte schuld en de rechter ontheft de erfgenamen van de verplichtingen om deze schuld uit hoofde van de vordering van hen op de nalatenschap van erflaatster uit hun eigen vermogen te voldoen, voor zover deze in rechte komt vast te staan.


Rechtbank Rotterdam, 12 februari 2021 (ECLI:NL:RBROT:2021:1175).