Linie 596, (Gebouw La Baronne) 7325 DZ Apeldoorn
055 76 00 660
info@lmt-advocaten.nl

Blog

Geen recht om urnen van ouders te verplaatsen van een gewoon graf naar familiegraf.

In deze vordert dochter van erflaters van haar broer, zoon van erflaters, de urnen van haar ouders te mogen verplaatsen van een gewoon graf naar een familiegraf, dit omdat dit hun vermoedelijke wens zou zijn om in het familiegraf te worden bijgezet, aldus dochter.De broer van dochter heeft zijn toestemming geweigerd onder andere omdat de…
Read more

Spijt optanten na zuivere aanvaarding.

De partner van erflaatster heeft tijdens de samenleving ongeveer 15 jaar alle kosten van levensonderhoud op zich genomen en heeft dit als schuld in de nalatenschap opgevoerd. De kosten waren minimaal € 5.000,00 per jaar. Deze schuld was niet eerder bekend bij de erfgenamen en de erfgenamen stelden dat zij ook niet bekend behoorden te zijn…
Read more

Pinopnames en berekening legitimaire massa en legitieme portie.

Tussen partijen is de omvang van de legitimaire massa in geschil. Er is onder meer discussie over pinopnames van in totaal € 24.000,00 en € 500,00 per maand. Eiser stelde dat erflaatster in een verzorgingstehuis leefde en er in haar dagelijks levensonderhoud werd voorzien. Een bedrag van €24.000,00 voor pinopnames is dan heel hoog, aldus…
Read more

Mantelzorg en niet bovenmatige gift.

Erflater heeft zijn stiefdochter tot enige erfgenaam benoemd. Drie (klein)kinderen beroepen zich op hun legitieme portie. Partijen twisten over de omvang van de legitimaire massa. Eén van de geschilpunten betreft de mantelzorg aan de gehandicapte dochter van erflater. Volgens de stiefdochter gaf erflater haar daarvoor maandelijks (eerst € 400,00 en later) € 800,00. De rechtbank…
Read more

Schending zorgplicht bewindvoerder en toekenning vergoeding schade.

Door nalaten van de bewindvoerder heeft de onderbewindgestelde schade geleden. Het gerechtshof heeft hiertoe overwogen: “Vervolgens ligt de vraag voor of de rechthebbende schade, die voor vergoeding in aanmerking komt, heeft geleden door de handelwijze van de bewindvoerder. Daarvoor dient op grond van artikel 6:98 BW sprake te zijn van een causaal verband tussen het…
Read more

Onterfde echtgenoot na 45 jaar huwelijk onaangenaam verrast. Onterving niet aantastbaar.

Erflaatster overlijdt in 2016. Zij is sinds 1971 gehuwd met X. In 1993 heeft erflaatster onterfd. X is hierdoor onaangenaam verrast en probeert de onterving aan te tasten. Volgens X heeft erflaatster in 1993 in een opwelling gehandeld, in de veronderstelling dat het huwelijk op korte termijn zou stranden. Volgens het hof valt dit niet…
Read more

Concept testament kan impact hebben.

Wat is de status van een door een notaris na een gesprek met cliënt opgesteld concept testament, dat niet gepasseerd is?  Het gerechtshof is van mening dat met het concept testament slechts de wil van erflater vaststaat op het moment van het opstellen van het concept testament. Daarmee is nog niet gegeven dat ook op…
Read more

Toezegging contant geld op sterfbed

Erflater is gescheiden en laat zijn drie minderjarige kinderen als enige erfgenamen achter. Tussen de ex-echtgenote, als wettelijke vertegenwoordiger van de kinderen, en erflaters nieuwe partner rijst een aantal geschillen bij de afwikkeling van de nalatenschap. Eén van deze geschillen is dat de partner stelt dat erflater haar op zijn sterfbed € 10.000,00 heeft geschonken,…
Read more

Dag van de Scheiding

Op 11 september 2020 wordt de landelijke dag van de scheiding georganiseerd. Elk jaar stelt mr. Samantha ter Linden haar kantoor op de dag van de scheiding open voor informatieverstrekking over een echtscheiding. Tijdens de Dag van de Scheiding openen de vFAS-kantoren hun deuren om informatie te geven over een echtscheiding. Belangstellenden kunnen dan informatie…
Read more

Afwijzing verzoek tot onderbewindstelling wegens geestelijke of lichamelijke toestand in hoger beroep.

Mr. Martha Meijer heeft een procedure gevoerd bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, waarbij in hoger beroep het verzoek tot onderbewindstelling alsnog is afgewezen. In deze zaak heeft de Kantonrechter in eerste instantie het vermogen van haar cliente onder bewind gesteld. Cliënte was zonder belangenbehartiger naar deze zitting gegaan. Cliente was het oneens met de bewindvoering en is…
Read more